Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Stanovy mikroregionu

Stanovy mikroregionu

STANOVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STŘEDNÍ HANÁ

I.Základní ustanovení

Svazek obcí mikroregionu Střední Haná (dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

II.Identifikace a status svazku

 1. Název svazku: Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

 2. Sídlo svazku: Kojetín, Masarykovo náměstí 20, PSČ 752 01

 3. Názvy a sídla členů svazku:

Poř. č.

Název obce

Sídlo obce

1

Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

00301370

2

Křenovice

Křenovice 18, 752 01 p. Kojetín

00636304

3

Lobodice

Lobodice 39, 751 01 p. Tovačov

00301523

4

Měrovice nad Hanou

Měrovice nad Hanou 131, 751 42

00636380

5

Němčice nad Hanou

Palackého 3, 798 27 Němčice nad Hanou

00288497

6

Oplocany

Oplocany 100, 751 01, p. Tovačov

00636444

7

Polkovice

Polkovice 15, 751 44

00301752

8

Stříbrnice

Stříbrnice 91, 751 42, p. Měrovice nad Hanou

00636592

9

Tovačov

Náměstí 12, 751 01 Tovačov

00302082

10

Troubky

Dědina 286/29, Troubky 751 02

00302104

11

Uhřičice

Uhřičice 71, 752 01 p. Kojetín

00636657

12

Ivaň

Ivaň 197, 798 23 p. Klenovice na Hané

00288314

13

Obědkovice

Obědkovice 79, 798 23 p. Klenovice na Hané

00488569

14

Záříčí

Záříčí 25, 768 11 p. Chropyně

00287903

 

 1. Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za své jednání a své dluhy.

 2. Svazek neodpovídá za dluhy svých členů ani jiných subjektů.

 3. Svazek je zapsán v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona o obcích do rejstříku svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Olomouckého kraje a je založen na dobu neurčitou.

III.Cíle svazku

 1. Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

 2. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí (dále jen "zájmové území") vymezenou katastrálním územím členských obcí.

IV.Předmět činnosti svazku

 1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

  1. oblasti školství v zájmovém území,

  2. oblasti sociální péče v zájmovém území,

  3. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů v zájmovém území,

  4. oblasti zdravotnictví v zájmovém území,

  5. oblasti rozvoje kultury v zájmovém území,

  6. požární ochrany v zájmovém území,

  7. ochrany veřejného pořádku v zájmovém území,

  8. ochrany životního prostředí v zájmovém území,

  9. ochrany ovzduší v zájmovém území,

  10. rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území,

  11. podpory podnikání v zájmovém území,

  12. rozvoje služeb v oblasti v zájmovém území,

  13. zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území,

  14. společných nákupů energií v zájmovém území,

  15. společného zajištění telekomunikačních služeb v zájmovém území,

 2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

 3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

V.Členství ve svazku

 1. Členství ve svazku je dobrovolné.

 2. Členem svazku mohou být pouze obce.

 3. Členství ve svazku nikterak neomezuje členy v oprávnění vstupovat do jiných svazků a podílet se na činnosti jiných právnických osob.

 4. Členem svazku se může stát obec, která se plně ztotožňuje s cíli a účelem svazku.

 5. Žádost o přijetí nového člena do svazku se doručuje předsedovi svazku, který připraví nutné podklady pro příslušné rozhodování valné hromady. Žádost o přijetí nového člena do svazku musí obsahovat usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s účastí v této právnické osobě.

 6. O přijetí nového člena svazku rozhoduje valná hromada. Aktuální seznam členů svazku vede předseda a v aktuálním znění jej zveřejňuje na internetových stránkách svazku.

 7. Nový člen svazku je povinen zaplatit v plné výši pravidelný roční členský příspěvek za rok, v němž došlo ke vzniku jeho členství. Tento příspěvek je povinen uhradit nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou rozhodnuto o jeho přijetí.

 8. Členství ve svazku zaniká:

  1. vystoupením člena ze svazku,

  2. zánikem člena nebo svazku,

  3. neuhrazením členského příspěvku do tří (3) měsíců po stanoveném termínu,

  4. vyloučením člena ze svazku.

 1. Vystoupit ze svazku lze pouze k 31. 12. roku, v němž je svazku doručena písemná výpověď. Písemnou výpověď je člen svazku povinen doručit předsedovi svazku minimálně 3 měsíce před koncem roku, ve kterém chce ukončit členství. Písemná výpověď musí obsahovat usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s ukončením členství obce ve svazku.

 2. Člen může být ze svazku vyloučen, jedná-li v rozporu s cíli a účelem svazku nebo závažně porušil své povinnosti vůči svazku anebo porušil-li usnesení orgánů svazku a ve lhůtě určené v rozhodnutí rady svazku nezjedná nápravu. O vyloučení člena ze svazku rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí o vyloučení člena svazku doručí předseda svazku vyloučenému členu písemným oznámením.

 3. Člen svazku, jehož členství zaniklo, není zbaven povinnosti zaplatit v plné výši pravidelný roční členský příspěvek za rok, v němž jeho členství ve svazku zaniklo.

 4. Při zániku členství se provede majetkové vypořádání. Vypořádací podíl se stanoví na základě podílu člena na celkovém uhrazeném objemu členských příspěvků za celou dobu trvání svazku. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích a vychází z vlastního kapitálu svazku zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku členství. V případě, kdy se podstatně liší reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví, se při určení výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce. Nároku na majetkové vypořádání se člen, kterému zaniklo členství, může vzdát.

 5. Rozhodování o každé změně ve složení členů svazku je rozhodováním o změně těchto stanov (jejich čl. II odst. 3). V důsledku přijetí nového člena svazku nebo zániku členství stávajícího člena zpracuje předseda svazku nové úplné znění stanov a nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně počtu členů, jej v elektronické podobě rozešle všem členům svazku; čl. VII odst. 3 těchto stanov se v takovém případě použije přiměřeně.

VI.Práva a povinnosti členů svazku

 1. Každý člen svazku má zejména právo:

  1. účastnit se jednání valné hromady

  2. volit orgány svazku a navrhovat do nich své zástupce,

  3. být pravidelně informován o dění ve svazku,

  4. předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům svazku a v přiměřené době obdržet na svá podání odpověď,

  5. hodnotit práci orgánů svazku, vyžadovat vysvětlení a nápravu,

  6. nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření svazku a získávat tak informace o správě majetku svazku,

  7. využívat všech služeb svazku a podílet se na činnosti svazku,

  8. využívat informace, kterými svazek disponuje.

 

 1. Každý člen svazku má zejména povinnost:

  1. důsledně dodržovat stanovy svazku a usnesení orgánů svazku, hájit zájmy a dobré jméno svazku,

  2. platit členské příspěvky v určené výši a termínech,

  3. aktivně se podílet na činnosti svazku v souladu s jeho cíli,

  4. zdržet se jednání, která by byla v přímém rozporu se zájmy svazku,

  5. zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu se zájmy svazku,

  6. přiměřeným způsobem propagovat činnost svazku.

VII.Stanovy

 1. Vnitřní organizace svazku, práva a povinnosti členů i volených orgánů svazku se řídí především těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle svazku a jsou také zveřejněny na jeho internetových stránkách.

 2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Dodatky ke stanovám se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda svazku.

 3. Pokud dojde k jakékoliv změně stanov, je předseda povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 15 dnů od schválení daného usnesení všem členům svazku a příslušnému krajskému úřadu.

VIII.Orgány svazku

 1. Orgány svazku jsou:

  1. valná hromada,

  2. předseda,

  3. místopředseda

  4. rada.

IX.Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Právo účastnit se valné hromady a rozhodovat o záležitostech spadajících do její působnosti mají všechny členské obce svazku.

 2. Na zasedáních valné hromady zastupuje členskou obec starosta nebo místostarosta členské obce. Každá členská obec má v nejvyšším orgánu právě jednoho zástupce. Jiný zástupce může za členskou obec jednat jen v případě, kdy je o této skutečnosti informován předseda svazku a je mu předloženo usnesení příslušného orgánu obce, z něhož pověření jiného zástupce jednoznačně vyplývá. Tímto není dotčeno oprávnění členské obce nechat se zastoupit na základě plné moci.

 3. Do působnosti valné hromady patří zejména:

  1. schvalování stanov svazku a jejich změn,

  2. rozhodování o každoročních členských příspěvcích,

  3. přijímání nových členů svazku,

  4. vylučování členů ze svazku,

  5. volba a odvolávání předsedy, místopředsedy a členů rady,

  6. volba a odvolávání členů kontrolního orgánu,

  7. zřizování poradních orgánů (jmenování a odvolání jejich členů),

  8. schvalování rozpočtu na následující kalendářní rok,

  9. schvalování závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok,

  10. rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení a jiném zrušení svazku,

  11. rozhodování o rozdělení zisku a způsobu úhrady případné ztráty za předcházející kalendářní rok,

  12. rozhodování o výši odměny pro členy jednotlivých orgánů svazku,

  13. schvalování roční účetní závěrky,

  14. rozhodování o založení nebo rušení právnických osob,

  15. rozhodování o účasti svazku v již založených právnických osobách,

  16. delegace zástupce svazku do orgánů založených právnických osob, případně do orgánů právnických osob, kterých se svazek účastní,

  17. rozhodování o nabytí nemovitostí,

  18. rozhodování o převodu nemovitostí,

  19. rozhodování o majetkoprávních jednáních překračujících konkrétní souhrnnou hodnotu 500.000 Kč,

  20. rozhodování o uložení úkolů jednotlivým orgánům svazku,

  21. rozhodování o dalších záležitostech svazku, které si valná hromada vyhradí.

 4. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Zasedání valné hromady svolává a zpravidla řídí předseda. Pozvánka na zasedání valné hromady spolu s programem, termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům svazku minimálně 7 dní před konáním zasedání. Návrh programu jednání valné hromadě zpracovává a valné hromadě předkládá předseda svazku.

 5. Předseda je povinen svolat zasedání valné hromady, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů svazku nebo rada svazku, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu byla taková žádost doručena. Nesvolá-li předseda zasedání valné hromady v této lhůtě, učiní tak do 7 dnů jiný člen valné hromady, a to na náklady svazku.

 6. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání valné hromady mají jednotliví členové a orgány svazku.

 7. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku. V rámci valné hromady bude vždy rozhodováno prostou většinou počítanou ze všech členů svazku.

 8. Není-li valná hromada usnášeníschopná, ukončí předseda zasedání valné hromady a pořídí o tom zápis. Předseda následně svolá náhradní valnou hromadu se shodným programem, a to písemnou pozvánkou rozeslanou členům svazku nejpozději do 7 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 14 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Nesvolá-li náhradní valnou hromadu předseda, je tak oprávněn učinit kterýkoli z členů svazku.

 9. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů svazku. K přijetí usnesení náhradní valnou hromadou postačuje souhlas nadpoloviční většiny všech členů svazku. Na zasedání náhradní valné hromady nemůže být zařazen nový bod programu.

 10. O průběhu zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a místopředseda svazku.

 11.  Předseda svazku pořídí zápis a nejpozději do 15 dní po skončení valné hromady rozešle zápis v elektronické podobě všem členům svazku.ku pořídí zápis a nejpozději do 15 členům svazku.

 12. Člen, který se zúčastnil valné hromady, může proti zápisu ze zasedání podat námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena svazku proti zápisu se rozhodne na nejbližším zasedání valné hromady.

 13. Valná hromada může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu.

X.Předseda, místopředseda

 1. Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda a místopředseda je volen valnou hromadou na dobu určitou do ukončení hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb; dosavadní předseda a místopředseda však vykonává svou funkci do zvolení nového. Opakované zvolení je možné. Předseda a místopředseda je vždy fyzická osoba, která vykonává svou funkci osobně. Fyzická osoba, která je předsedou a místopředsedou musí být plně svéprávná a bezúhonná a zároveň musí vykonávat funkci starosty nebo místostarosty ve sdružené obci. . Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže

 2. Do působnosti předsedy náleží zejména:

    1. svolávat zasedání valné hromady, zajišťovat podklady pro zasedání, řídit zasedání,

    2. zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend svazku podle zvláštních právních předpisů,

    3. předkládat zprávy o výsledcích kontrol prováděných kontrolní komisí zastupitelstvům členských obcí,

    4. vést seznam členů svazku, zajišťovat propagaci svazku a aktualizaci internetových stránek,

    5. vést evidenci členských příspěvků a zabezpečovat zázemí pro činnost jednotlivých orgánů svazku.

 1. Předseda odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok a za informování veřejnosti o činnosti svazku.

 2. Funkce předsedy zaniká:

 1. uplynutím funkčního období,

 2. odvoláním předsedy valnou hromadou,

 3. vzdáním se funkce,

 4. smrtí předsedy.

 1. Funkce předsedy zaniká zvolením nového předsedy. V případě zániku funkce jiným způsobem zvolí příslušný orgán nejpozději do 3 měsíců od zániku funkce nového předsedu.

 2. Uplyne-li doba, na kterou byl předseda zvolen, zůstává tento ve funkci do doby zvolení nového předsedy.

 3. Předseda je povinný svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Předseda ze své činnosti odpovídá valné hromadě.

XI.Rada svazku

 1. Rada svazku je koordinačním a kontrolním orgánem

 1. Členové rady svazku jsou voleni dle čl.IX odst.3. Počet členů rady je minimálně 5 a tvoří ji předseda, místopředseda a minimálně tři členové rady

 1. Rada svazku schvaluje rozpočtová opatření svazku v příjmech bez omezení a ve výdajích do 100.000 Kč a plní další úkoly, které nejsou těmito stanovami svěřeny jiným orgánům svazku

 2. V případě, že je radě svěřeno rozhodování je pro přijetí rozhodnutí nutná nadpoloviční většina všech členů rady.

 XII.Zřizované organizace 

Svazek může zakládat jiné právnické osoby a nabývat nebo pozbývat v nich účast, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami.

Právní jednání za svazek ve věci takové právnické osoby činí předseda svazku (nestanoví -li zákon nebo tyto stanovy výslovně jinak), a to  zpravidla po předchozím projednání valnou hromadou svazku; to neplatí, zejména nesnese-li věc odkladu nebo hrozí-li svazku nebo právnické osobě zřejmá újma.  

V orgánech právnické osoby zastupuje svazek zástupce delegovaný valnou hromadou svazku podle čl. IX. odst. 3 písm. p) stanov.

O výkonu práv a povinností svazku v právnické osobě, v níž má svazek účast, a o činnosti takové právnické osoby, má valná hromada právo požadovat od předsedy nebo delegovaného zástupce svazku informace nebo písemnou zprávu.

Ke dni schválení těchto stanov je svazek jediným zakladatelem Střední Haná, o.p.s. se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201, IČ: 26881764.

XIII.Majetek a hospodaření svazku

 1. Činnost svazku je financována zejména z členských příspěvků, dotací, sponzorských darů a příjmů z činností vyvíjených svazkem.

 2. Veškeré získané prostředky mohou být použity pouze v souladu a za podmínek určených těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů svazku. Veškeré prostředky svazku musí být především využívány k financování činností svazku naplňujících jeho cíle. Jakýkoliv zisk z činnosti svazku bude především použit pro činnosti svazku, které jsou v souladu s těmito stanovami deklarovaným předmětem činnosti, a to včetně samotné správy svazku jako právnické osoby.

 3. Za účelem činnosti svazku mohou členové svazku do svazku vložit část vlastního majetku. Majetek vložený členskou obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví členské obce.

 4. Rozsah oprávnění svazku nakládat s vloženým majetkem stanoví vkládající obec, přičemž k vložení majetku do svazku je vždy třeba jednání v písemné formě.

 5. Svazek má při hospodaření s vloženým majetkem i majetkem získaným vlastní činností zejména tyto povinnosti:

  1. majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví,

  2. majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s posláním a cíli svazku,

  3. o majetek pečovat a provádět jeho údržbu a opravy,

  4. majetek chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím,

  5. majetek chránit před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

 6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 7. Svazek může pro své hospodaření zřizovat fondy. Příděly do fondů a jejich užití se řídí samostatným předpisem, který schvaluje valná hromada.

 8. Valná hromada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch svazku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku svazku pověřen.

XIV.Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku

 1. Případný zisk nebo ztráta se rozpočítá podle počtu obyvatel jednotlivých obcí k 1.1. posledního kalendářního roku.

XV.Členské příspěvky

 1. Pravidelný roční členský příspěvek pro nadcházející kalendářní rok stanovuje valná hromada, přičemž zohlední zejména hospodářský výsledek z minulých období, aktivity svazku, do nichž se jednotlivé obce zapojují a počet obyvatel v jednotlivých členských obcích.

 2. V odůvodněných případech může valná hromada schválit mimořádný členský příspěvek.

XVI.Zrušení a zánik svazku

 1. Svazek se zrušuje rozhodnutím valné hromady, a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato.

 2. Předseda je povinen oznámit zrušení svazku do 15 dnů od rozhodnutí příslušnému krajskému úřadu.

 3. Po zrušení svazku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění svazku nabývá právní nástupce.

 4. Případný likvidační zůstatek bude po vypořádání všech závazků svazku převeden na členy svazku poměrně dle počtu obyvatel.

 5. Svazek zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku obcí.

 6. Pravidla dle tohoto článku stanov se přiměřeně uplatní při splynutí nebo sloučení svazku.

XVII.Závěrečná ustanovení

 1. Ve všech případech, kde se v těchto stanovách hovoří o "obyvatelích v zájmovém území", je pro určení jejich počtu rozhodný počet obyvatel přihlášených ve všech členských obcích k trvalému pobytu k 1. lednu předmětného roku, tj. roku, v němž je rozhodováno. Hovoří-li se ve stanovách o "počtu obyvatel", rozumí se tím údaj o celkovém počtu obyvatel. V obou případech budou tyto údaje přebírány z databáze Ministerstva vnitra k 1. lednu příslušného kalendářního roku.

 2. V záležitostech neřešených těmito stanovami se podpůrně užijí obecná ustanovení o právnických osobách obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 3. Znění těchto stanov bylo schváleno na valné hromadě konané dne 11.12.2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 11.12.2015 a zároveň bylo schváleno v zastupitelstvech všech členských obcí.

 4. Znění těchto stanov je účinné od 1.3.2016.