Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Členské obce > Kojetín > Kojetín-historie

Kojetín - historie

O počátcích Kojetína historické prameny mlčí. Právě proto se k počátečnímu období z dějin města váže mnoho pověstí, které kladou vznik Kojetína až do dob Sámovy říše a za zakladatele považuje jeho syna, kterého jmenují Kojatou. Je však nepochybné, že v době velkomoravské již bylo na území města Kojetína sídliště. To dosvědčují i archeologické nálezy.

Nejnovější historická bádání posunula první písemnou zmínku o Kojetíně do roku 1233. V listině moravského knížete Přemysla z tohoto roku se totiž hovoří o újezdu kojetínském.

Koncem 12. nebo počátkem 13. století se Kojetín spolu s některými okolními obcemi dostává do držení pražského biskupství, které trvá až do doby husitského hnutí. Po skončení husitského hnutí bylo panství zastaveno Jiřímu ze Šternberka. Až do počátku 18. století se vystřídalo panství několik významných moravských i cizích rodů. V 18. století přechází panství opět do světských rukou.

Kojetínské panství a samo město Kojetín nabývají velkého rozkvětu za pánů z Pernštejna. Tito se snažili získat ze svého panství co největší užitek, proto dbali na rozvoj řemesel, obchodu i poddanských hospodářství. Rozvoji obchodu přispělo udělení práva výročního trhu, které na žádost Jana z Pernštejna udělil Kojetínu český král Ludvík v r. 1523. Na konci 16. století dochází k rozpadu velkého pernštejnského dominia.

Třicetiletá válka postihla také Kojetín. V červnu roku 1643 vpadlo do města na 1600 švédských vojáků, kteří město zle zpustošili. Kojetín byl totiž svou polohou na území, které střídavě držela jedna i druhá válčící strana. V roce 1636 následkem válečných událostí bylo v Kojetíně 65 pustých usedlostí.

Na konci 17. a počátkem 18. století se táhl spor mezi arcibiskupstvím pražským a kojetskou vrchností o právo ochranné nad městem a panstvím. Roku 1720 kojetské panství přechází opět do držení pražského arcibiskupství. Dobu, kdy Kojetín a celé panství patřily pražskému arcibiskupství, připomíná znak města Kojetína.

V roce 1787 za správních josefínských reforem byl v městě zřízen magistrát, který se skládal z purkmistra, syndika a dvou radních. Magistrát řídil záležitosti správní, politické a hospodářské.

V 18. století byl Kojetín rozdělen na vnitřní město a tři předměstí Kroměřížské, Vyškovské, a Olomoucké. Za Josefa II. bylo zavedeno samostatné číslování pro každou část města a zavedeno německé označení. Českých názvů se začalo užívat až v roce 1868. V roce 1829 se začala stavět nová radniční budova a v roce 1830 nová budova fary, která je dodnes skvělou ukázkou interiéru druhého rokoka.

Město Kojetín leží na důležité dopravní křižovatce, železniční trať mezi Přerovem a Brnem existuje již více než 130 let a trať Kojetín – Ostrava přes 110 let.

Vzhledem k tomu, že město leží v oblasti úrodné Hané, je Kojetín městem převážně zemědělským. Průmysl, který zde vznikl se zemědělstvím úzce souvisí. Cukrovar existuje 130 let, lihovar 85 let a historie mlýna sahá až do 16. století. Město má i významnou rekreační polohu. Nedaleko probíhá Moravská cyklotrasa, výstavba další cyklostezky se připravuje. V okolí města je možno provozovat i vodní turistiku, tok řeky Moravy leží na hranicích Kojetína a je sjízdný směrem do Tovačova i Kroměříže. Okolní krajina je typickou krajinou rovinaté Hané protkané řadou vodních ploch a toků, částečně porostlá lužními lesy a zbytky luk Na jih od města se zvedá úpatí Chřibů se smíšenými lesy a doubravami. Součástí rekreace obyvatel města a jeho návštěvníků je také koupaliště, které tvoří tři bazény. V jeho těsné blízkosti se rozprostírá rybník Na Hrázi bohatý svojí faunou i florou.

Kojetínské náměstí obklopují měšťanské domy, z nichž některé si ponechaly svůj historický ráz. Stejně jako dříve jejich přízemí je vyplněno různými obchody a restauracemi.

Nezbytnou součástí života ve městě je poliklinika, spořitelna, pošta a jiné instituce sloužící občanům a široké veřejnosti.

Město je bohaté na kulturní a národopisné tradice. Velmi aktivní je v tomto směru soubor Hanácká scéna působící již 50 let a tvůrčí skupina Signál 64, ve které se angažují místní výtvarníci a umělci. Snahou města je obnovit i tradice již téměř zapomenuté např. Kojetínské hody. Kulturu ve městě zajišťuje především Městské kulturní středisko Kojetín, které pořádá různé výstavy, koncerty, přehlídky, apod.